Καρτα αγορων
0 αντικείμενα
 
<< >>

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ELVI APPLE 1000ML

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ELVI APPLE 1000ML
Kλικ για μεγένθηση
Τιμή: 0.55€
ΦΠΑ 24%: 0.13€
Σύνολο: 0.68€
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα
Μοντέλο: 03254

Qty:
Προσθήκη στο καλάθι
(Το προϊόν αυτό έχει μια ελάχιστη ποσότητα από 12)

ELVI UNIVERSAL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102: Μακριά από παιδιά

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό κάτω του 5%, Λαμπρίνουσες ουσίες, Άρωμα, Benzyl salicylate.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΚΥΚΛΟ (1) ΠΛΥΣΗΣ

ΚΑΙ 4,5Kg ΦΟΡΤΙΟ/ΜΙΑ ΔΟΣΗ 117g

Σκληρότητα νερού

Ελαφρώς λερωμένα

Κανονικά λερωμένα

Πολύ λερωμένα

Σκληρό νερό

167g

225g

284g

Μέτριο νερό

142g

200g

259g

Μαλακό νερό

117g

175g

234g

Στο Χέρι

Για 10λίτρα Νερού

117g

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 2η

Ημερομηνία έκδοσης: 01-09-2015

 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία υλικού: ELVI UNIVERSAL

Κωδικός προϊόντος: -

Άλλο αναγνωριστικό: -

Αρ. Εγγραφής REACH: -

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Καθαριστικό ρούχων

 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +30 210-7793777

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Διαβρωτικό/ερεθιστικό για το δέρμα κατηγορίας 2

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών κατηγορίας 1

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

 

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: -

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: -

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P102: Μακριά από παιδιά

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό κάτω του 5%, Λαμπρίνουσες ουσίες, Άρωμα, Benzyl salicylate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

% κ.β.

ΑΡ. ΕΓΓΡ. REACH

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Α: EINECS Nr

B: CAS Nr

Ανθρακικό νάτριο

Eye Dam.2 H319

10-20

 

Α=207-838-8

Β=497-19-8

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkylderivs

Skin Corr. 1C, H314

Acute Tox. 4, H302

1-5

 

Α=287-494-3

Β=85536-14-7

Αιθοξυλιωμένη αλκοόλη 3-20 EO

Eye Dam.1 H318,

Acute Tox. 4H302

1-5

 

Α=500-241-6

Β=69011-36-5

Μεταπυριτικό δινάτριο

Skin Corr. 1B Η314

STOT SE 3 Η335

1-5

 

Α=229-912-9

Β=6834-92-0

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες:

Για βοήθειες πρώτης ανάγκης επιβάλλονται μέτρα αυτοπροστασίας.

Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν.

· μετά από εισπνοή:

Φροντίστε για καθαρό αέρα.

Στη περίπτωση ενοχλήσεων επιβάλλεται ιατρική θεραπεία.

· μετά από επαφή με το δέρμα:

Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό.

Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφτείτε γιατρό.

· μετά από επαφή με τα μάτια:

Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.

· μετά από κατάποση:

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

Μην διεγείρετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις άμεσες ή μεταγενέστερες

Ερεθισμός των βλεννογόνων μεμβρανών.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανοίξουν τα βλέφαρα εύκολα προτείνεται εφαρμογή τοπικής αναισθησίας (πχ Oxybuprocaine)

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

 

Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης.

 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:

Νερό, αφρό

Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας &

Δεν υπάρχουν επιπλέον φωτογραφίες για αυτό το προϊόν.