Καρτα αγορων
0 αντικείμενα
 
<< >>

Χλωρίνη παχύρευστη PERFETTO 1.25L κίτρινη

Χλωρίνη παχύρευστη PERFETTO 1.25L κίτρινη
Kλικ για μεγένθηση
Τιμή: 0.55€
ΦΠΑ 24%: 0.13€
Σύνολο: 0.68€
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα
Μοντέλο: ι4

Qty:
Προσθήκη στο καλάθι
(Το προϊόν αυτό έχει μια ελάχιστη ποσότητα από 12)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006

Ημ. Αναθεώρησης. 13 Νοε 2017

Ημ. Έκδοσης. 13 Νοε 2017

 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας

 

1.1 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος

Ονομασία προϊόντος : PERFETTOCHLOR ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ

Αριθμός REACH :

Αριθμός CAS :

1.2 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία : ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βενιζέλου 33

Αλεξανδρούπολη

 

 

E-mail : office@perfetto-group.gr

 

1.3 Προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Χρήσεις : Παχύρευστο Χλώριο γενικής χρήσης

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθμό 1272/2008

Διάβρωση του δέρματος (Κατηγορία 1B), Η314

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον. (Κατηγορία 1) Η400

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθ 1272/2008

Εικονόγραμμα

 

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Δήλωση Κινδύνων

Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Η318 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Η314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

 

Προληπτικές Δηλώσεις

P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.

Ρ310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετεπροσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάνυπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠAΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜA: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

 

Συμπληρωματικές πληροφ. EUH031- Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται

Κινδύνου επικίνδυνα αέρια

2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κανένας

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Χημικός τύπος :

Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με τον Κανόνισμό(ΕΚ) αριθ.1272/2008

 

Συστατικό

Ταξινόμηση

Συγκέντρωση

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

CAS-Aριθ. 7681-52-9

ΕΚ-Αριθ. 231-668-3

SkinCorr.1B;Aquatic acute 1, H314, H400, EUH031

1 – 5%

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

 

 

CAS-Aριθ. 1310-73-2

ΕΚ-Αριθ 215-185-5

Skin Corr. 1A; H314

 

1 - 5%

ΛΑΟΥΡΙΚΟ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΟ 2ΕΟ, C12-14

CAS-Aριθ. 68585-34-2

ΕΚ-Αριθ. 500-223-8

EyeIrrit. 2; H319

1 - 5%

Για το πλήρες κείμενο των η-Δηλώσεων και R-φράσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 16

 

ΤΜΗΜΑ 4:Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές υποδείξεις

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίοασφαλείας.

Σε περίπτωση εισπνοής

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το παθόν άτομο στον καθαρό αέρα.Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Ξεπλύνετε με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από τοστόμα.Πλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Τα πιο σημαντικά από τα γνωστά συμπτώματα και τις επιδράσεις που περιγράφονται στην επισήμανση (βλ. Παράγραφο 2.2) και/ή στο κεφάλαιο 11.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικήςθεραπείας

Δεν υπάρχουν στοιχεία .

 

ΤΜΗΜΑ 5:Mέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ξηρά σκόνη

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Υδροχλώρια,αέριο, οξείδιο του νατρίου

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή , ότανείναι απαραίτητο.

5.4 Περαιτέρω πληροφορίες

Δεν υπάρχουν στοιχεία

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 : Mέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.Μην αναπνέετε ατμούς/νέφος / αέριο. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού.Απομακρύνετεόλες τις πηγέςσυγκεντρώσεις.Οι ατμοί μπορεί να συναθροίζονται σε χαμηλότερουςχώρους. Μεταφέρετε το προσωπικό σε σίγουρο χώρο.Για προσωπική ενδυμασίαπροστασίας βλέπε παράγραφο 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε την περαιτέρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.Απαγορεύεται η διοχέτευση σε δίκτυο υπονόμων.Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται.

 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συγκεντρώστε με αδρανές μέσο απορρόφησης και διαθέστε προς απόρριψη ως επικίνδυνο απόβλητο. Μην ξεπλένετε με νερό. Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για την απόρριψη βλέπε παράγραφο 13

 

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφεύγετε εισπνοή των ατμών ή της ομίχλης.Για προφυλάξεις βλ. 2.2

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Διατηρείται σε δροσερό χώρο.Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, με καλό εξαερισμό.Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή. Το προϊόν δεν πρέπει να έρθει ποτέ σε επαφή με νερό κατά την διάρκεια της αποθήκευσης.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν στοιχεία

 

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης /ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με ελεγχόμενες παραμέτρους στον χώρο εργασίας

ΛΑΟΥΡΙΚΟ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΟ 2ΕΟ, C12-14

DN (M) ELs για εργάτες

Μακροχρόνιες συστηματικές

παρενέργειες (δερματικές) : DNEL: 2750 mg/ kg bw/day

Μακροχρόνιες συστηματικές

παρενέργειες (εισπνοή) : DNEL: 175 mg/m3

ΛΑΟΥΡΙΚΟ ΑΜΙΝΟΞΕΙΔΙΟ C12-14

DNEL WORKERS

Long term exposure - systemic effects, Dermal : DNEL = 11 mg/Kg/day

Long term exposure - systemic effects, Inhalation : DNEL = 15,5 mg/m3 8h

Long term exposure - local effects, Dermal : DNEL = 0,27 %

 

DNEL GENERAL POPULATION

Long term exposure - systemic effects, Dermal : DNEL = 5,5 mg/Kg/day

Long term exposure - systemic effects, Inhalation : DNEL = 3,8 mg/m3

Long term exposure - systemic effects, Oral DNEL = 0,44 mg/Kg/day

 

PNEC WATER

Χλωρίνη παχύρευστη PERFETTO 1.25L κίτρινη
Kλικ για μεγένθηση