Καρτα αγορων
0 αντικείμενα
 
<< >>

Υγρό γενικού καθαρισμού PERFETTO 1L πράσινο

Υγρό γενικού καθαρισμού PERFETTO 1L πράσινο
Kλικ για μεγένθηση
Τιμή: 0.45€
ΦΠΑ 24%: 0.11€
Σύνολο: 0.56€
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα
Μοντέλο: υ3
Κατασκευαστής: Perfetto Group

Qty:
Προσθήκη στο καλάθι
(Το προϊόν αυτό έχει μια ελάχιστη ποσότητα από 12)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006

Ημ. Αναθεώρησης. 13 Νοε 2017

Ημ. Έκδοσης. 13 Νοε 2017

 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας

 

1.1 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος

Ονομασία προϊόντος : PERFETTO – ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αριθμός REACH :

Αριθμός CAS :

1.2 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία : ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βενιζέλου 33

Αλεξανδρούπολη

 

E-mail : office@perfetto-group.gr

 

1.3 Προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Χρήσεις : Υγρό Γενικού Καθαρισμού

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθμό 1272/2008

Οφθαλμική βλάβη (Κατηγορία 1)

 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθ 1272/2008

Εικονόγραμμα

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή

Δήλωση Κινδύνων

Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Προληπτικές Δηλώσεις

Ρ102 Μακριά από παιδιά.

Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Κανένα

Κινδύνου

2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κανένας

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Χημικός τύπος :

3.2 Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με τον Κανόνισμό(ΕΚ) αριθ.1272/2008

Συστατικό

Ταξινόμηση

Συγκέντρωση

ΑΛΚΟΟΛΕΣ C13-15 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΕΣ + 8ΕΟ

CAS-Aριθ. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΕΚ-Αριθ. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

Eye Dam. 1; H318, Acute Tox. 1 H302

1 - 5%

ΑΛΚΥΛΟ C14-16 ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

CAS-Aριθ. 68439-57-6

ΕΚ-Αριθ. -

Eye Dam. 1; H318, Skin Irrit 2. H315

1 - 5%

 

Για το πλήρες κείμενο των η-Δηλώσεων και R-φράσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 16

 

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές υποδείξεις

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφαλείας.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Ξεπλύνετε με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Πλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Τα πιο σημαντικά από τα γνωστά συμπτώματα και τις επιδράσεις που περιγράφονται στην επισήμανση (βλ. Παράγραφο 2.2) και/ή στο κεφάλαιο 11.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν στοιχεία .

 

ΤΜΗΜΑ 5 : Mέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού, αφρό σταθερό με αλκοόλη, ξηρό μέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο του άνθρακος

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Δεν υπάρχουν.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Δεν υπάρχουν.

5.4 Περαιτέρω πληροφορίες

Δεν υπάρχουν.

 

ΤΜΗΜΑ 6 : Mέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Καταναλωτικά προϊόντα καταλήγουν στην αποχέτευση μετά τη χρήση. Πρόληψη ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων. Αποτρέψτε την εξάπλωση σε υπονόμους

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Χρησιμοποιήστε σκούπα και φτυάρι. (βλέπε σημείο 13).

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για την απόρριψη βλέπε παράγραφο 13

 

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν πάρετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για προφυλάξεις βλ. 2.2

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Διατηρείται σε δροσερό χώρο.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ένα μέρος από τις χρήσεις του αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, δεν έχουν οριστεί άλλες ειδικές χρήσεις.

 

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης /ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με ελεγχόμενες παραμέτρους στον χώρο εργασίας

Δεν περιέχει καμία ουσία με την επαγγελματική οριακές τιμές έκθεσης.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Δεν ισχύουν.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός.

Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

Προστασία των ματιών / του προσώπου

Δεν ορίζεται.

Προστασία του δέρματος

Δεν ορίζεται.

Προστασία Σώματος

Δεν ορίζεται.

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Δεν ορίζεται.

Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης

Δεν ορίζεται.

 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

α) Όψη Μορφή : Υγρό

Χρώμα : Έγχρωμο

β) Οσμή ευχάριστη

γ) Όριο οσμής δεν υπάρχουν στοιχεία

δ) pH 8

ε) Σημείο τήξεως /σημείο δεν υπάρχουν στοιχεία

πήξεως

στ) Αρχικό σημείο ζέσης και δεν υπάρχουν στοιχεία

περιοχή ζέσης

ζ) Σημείο ανάφλεξης δεν υπάρχουν στοιχεία

η) Ταχύτητα εξάτμισης δεν υπάρχουν στοιχεία

θ) Αναφλεξιμότητα δεν υπάρχουν στοιχεία

(στερεό, αέριο)

ι) Ανώτερα / κατώτερα το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό

όρια ευφλεκτότητας ή

εκρηκτικότητας

κ) Πίεση ατμών δεν υπάρχουν στοιχεία

λ) Πυκνότητα ατμών δεν υπάρχουν στοιχεία

μ) Σχετική πυκνότητα 1035 g/l

ξ) Συντελεστής κατανομής δεν υπάρχουν στοιχεία

ο) Θερμοκρασία <60 °C αλλά όχι τη διατήρηση της καύσης

ανάφλεξης

π) Θερμοκρασία δεν υπάρχουν στοιχεία

αποσύνθεσης

ρ) Ιξώδες 50 Cp @ 20οC

σ) Εκρηκτικές ιδιότητες δεν υπάρχουν στοιχεία

τ) Οξειδωτικές ιδιότητες δεν υπάρχουν στοιχεία

9.2 Άλλες πληροφορίες για την ασφάλεια

δεν υπάρχουν στοιχεία

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Δραστικότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν στοιχεία

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κανένα σε &

Δεν υπάρχουν επιπλέον φωτογραφίες για αυτό το προϊόν.