Καρτα αγορων
0 αντικείμενα
 
<< >>

υγρο πιατων 1l PERFETTO

υγρο πιατων 1l PERFETTO
Kλικ για μεγένθηση
Τιμή: 0.42€
ΦΠΑ 24%: 0.10€
Σύνολο: 0.52€
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα
Μοντέλο: I1

Qty:
Προσθήκη στο καλάθι
(Το προϊόν αυτό έχει μια ελάχιστη ποσότητα από 12)

PERFETTO-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

NOTES FOR LABELS

1. The symbol must cover the 1/15 of the surface of label and can not be smaller than 1cm2.

2. Label can not be smaller than 52Χ74mm for up to 3lt drum. Drums between 3lt and 50lt should be at least 74Χ105mm, and 50lt to 500lt at least 105Χ148mm.

 

 

 

 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102: Μακριά από παιδιά

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%, Συντηρητικό, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Άρωμα, Limonene, Citronellol.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 194,ΜΕΝΕΜΕΝΗ
T.K,54627,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310574629

www.perfetto-group.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006

Ημ. Αναθεώρησης. 13 Νοε 2017

Ημ. Έκδοσης. 13 Νοε 2017

 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας

 

1.1 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος

Ονομασία προϊόντος : PERFETTO – ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

Αριθμός REACH :

Αριθμός CAS :

1.2 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία : ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βενιζέλου 33

Αλεξανδρούπολη

 

E-mail : office@perfetto-group.gr

 

1.3 Προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Χρήσεις : Υγρό σαπούνι πιάτων

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθμό 1272/2008

Διάβρωση του δέρματος (Κατηγορία 1Α), Η314

Οφθαλμική βλάβη (Κατηγορία 1)

 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθ 1272/2008

Εικονόγραμμα

 

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Δήλωση Κινδύνων

Η314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.


 

Προληπτικές Δηλώσεις

Ρ102 Μακριά από παιδιά.

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, πρόσωπο.

Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Ρ337 + Ρ313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε, επισκεφθείτε γιατρό.

 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Κανένα

Κινδύνου

2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κανένας

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Χημικός τύπος :

3.2 Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με τον Κανόνισμό(ΕΚ) αριθ.1272/2008

Συστατικό

Ταξινόμηση

Συγκέντρωση

ΛΑΟΥΡΙΚΟ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΟ 2ΕΟ, C12-14

CAS-Aριθ. 68585-34-2

ΕΚ-Αριθ. 500-223-8

Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2; H315, H318

1 - 5%

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΛΚΥΛΙΚΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ

CAS-Aριθ. 25155-30-0

ΕΚ-Αριθ. 246-680-4

Skin Corr. 1A; H226, H314

1 - 5%

 

Για το πλήρες κείμενο των η-Δηλώσεων και R-φράσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 16

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές υποδείξεις

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφαλείας.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Ξεπλύνετε με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Πλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Τα πιο σημαντικά από τα γνωστά συμπτώματα και τις επιδράσεις που περιγράφονται στην επισήμανση (βλ. Παράγραφο 2.2) και/ή στο κεφάλαιο 11.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν στοιχεία .

 

ΤΜΗΜΑ 5 : Mέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού, αφρό σταθερό με αλκοόλη, ξηρό μέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο του άνθρακος

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Δεν υπάρχουν.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Δεν υπάρχουν.

5.4 Περαιτέρω πληροφορίες

Δεν υπάρχουν.

 

ΤΜΗΜΑ 6 : Mέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν υπάρχουν.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Χρησιμοποιήστε σκούπα και φτυάρι. (βλέπε σημείο 13).

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για την απόρριψη βλέπε παράγραφο 13

 

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν πάρετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησ

υγρο πιατων 1l PERFETTO
Kλικ για μεγένθηση