Καρτα αγορων
0 αντικείμενα
 
<< >>

Παραφινέλαιο 1L

Παραφινέλαιο 1L
Kλικ για μεγένθηση
Τιμή: 1.20€
ΦΠΑ 24%: 0.29€
Σύνολο: 1.49€
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα
Μοντέλο: pr12

Qty:
Προσθήκη στο καλάθι
(Το προϊόν αυτό έχει μια ελάχιστη ποσότητα από 20)

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

 

ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Κωδικός:

ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ LAMP OIL

Επωνυμία

PERFETTO LAMP OIL

Αριθμός INDEX

649-327-00-6

Αριθμός CE

918-481-9

Αριθμός CAS

64742-48-9

Αριθμός Καταχώρησης

01-2119457273-39

 

 

 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Περιγραφή/χρήση

Παραφινέλαιο

 

 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρική μορφή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ

Διεύθυνση

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33

Τοποθεσία και κράτος

Τ.Κ. 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

Τηλ. +30 2310-574629

 

Fax +30 2310-574629

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου

 

που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

 

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ

 

 

 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε

+30 210 7793777

 

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας.

 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος.

 

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών.

Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.

 

Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

Κίνδυνος από αναρρόφηση, kατηγορία 1

H304

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

 

 

 

 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.

 

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

 

Εικονογράμματα κινδύνου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προειδοποιητικές λέξεις:

Κίνδυνος

 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

 

H304

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

EUH066

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

 

P210

Μακριά από θερμότητα.

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P301+P310

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .

P331

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P333+P313

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P370+P378

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε . . . για να κατασβήσετε.

P403+P235

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

P405

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501

Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

 

 

Περιέχει:

Υδρογονάνθρακες, C10-C13, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, < 2% αρωματικά

 

INDEX.

649-327-00-6

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.

 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

 

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.

 

3.1. Ουσίες.

 

Περιέχει:

 

 

Το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας.

 

Δεν υπάρχουν επιπλέον φωτογραφίες για αυτό το προϊόν.

Αναγνώριση .